بهبودی بیمار با شکایت گرفتگی صدا و شکاف تارهای صوتی

بهبودی بیمار فلج تارهای صوتی

رضایتمندی یکی دیگر از بیماران