خدمات ما

این برنامه تمرینی کاربردی برای بهبود دقت بینایی، جهش توجه و پردازش شنیداری می باشد، با ما در کلینیک همراه آسوده خاطر باشید.

این تمرین میتواند جهت بهبود تعادل، ادراک حرکتی، هماهنگی چشم وپا و توجه و تمرکز در کودکان اتیسم و بیش فعال مؤثر و کاربردی باشد.